קבוצת קרגל

זימוני אסיפה לפני 2023

 

 קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ד', 29 בספטמבר, 2021, בשעה 09:00 במשרדי קרגל בע"מ, אזור התעשייה הצפוני לוד, ת.ד 65 ("האסיפה הכללית"), אשר ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה: (1) אישור חידוש כהונתה של גב' רוית אורן לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית; (2) אישור מינויה של גב' רותם חכמה כדירקטורית; (3) אישור מינויו של מר אלון הלר כדירקטור.

אסיפה נדחית ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה שעה.

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום א', 29 באוגוסט 2021 ("המועד הקובע").

המועד האחרון להמצאה כתבי הצבעה: (1) הצבעת בעל מניות לא רשום (קרי, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית; (2) הצבעת בעל מניות רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו או תעודת ההתאגדות שלו, לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

מידע נוסף על האסיפה הכללית וכן נוסח כתב הצבעה פורסם בדיווחיה המיידיים של החברה ביום 15 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-132252), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

 

בכבוד רב,

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

 

 

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום א', 2 במאי 2021, בשעה 09:00 במשרדי קרגל בע"מ, אזור התעשייה הצפוני לוד, ת.ד 65 ("האסיפה הכללית"), אשר ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה: אישור התקשרות החברה בהסכם חדש לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון עם חברה בבעלותו של מר אלי אשרף, יו"ר דירקטוריון החברה לתקופה נוספת בת ארבע שנים, החל מיום 1 באוגוסט 2021 והענקת מענק חד פעמי בסך 160,000 ש"ח למר אשרף..

אסיפה נדחית ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה שעה.

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום א', 4 באפריל 2021 ("המועד הקובע").

המועד האחרון להמצאה כתבי הצבעה: (1) הצבעת בעל מניות לא רשום (קרי, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית; (2) הצבעת בעל מניות רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו או תעודת ההתאגדות שלו, לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

מידע נוסף על האסיפה הכללית וכן נוסח כתב הצבעה פורסם בדיווחיה המיידיים של החברה ביום 25 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-046404), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

 

בכבוד רב,

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

 

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ ("החברה") הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ג', 2.2.2021, בשעה 9:00 במשרדי קרגל בע"מ, אזור התעשייה הצפוני לוד, ת.ד. 65. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע שלאחריו, יום ג', 9.2.2021, בשעה 9:00, באותו מקום ("האסיפה הנדחית").

תיאור תמציתי של הנושא שעל סדר היום: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה; (2) אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח; (3) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כעת בדירקטוריון החברה (למעט הדח"צים).

 זכאות להשתתף בהצבעה: בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות תשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום ג', 5.1.2021. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מיופה כוח, ובלבד שכתב הצבעה או ייפוי כוח מתאים יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות ומ-2 ימי עסקים, בהתאמה, לפני מועד האסיפה הכללית, במשרדי קרגל בע"מ (אצל עו"ד יעל לבין). בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית שהינו מועד נעילת המערכת. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד ליום שבת, 24 בינואר 2021. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד ליום ו', 29 בינואר 2021. פירוט הנושאים שעל סדר היום, תיאור תמציתי של ההחלטה המוצעת ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, פורסמו על-ידי החברה ביום 29.12.2020, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il, בדוח מיידי על כינוס האסיפה (אסמכתא: 2020-01-134662).

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

 

 

 

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ד', ה- 9 בספטמבר, 2020 בשעה 9:30 במשרדי קרגל בע"מ אשר באזור התעשייה הצפוני לוד, ת.ד. 65 ("האסיפה הכללית"), אשר ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה: (1) אישור אימוץ מדיניות תגמול מתוקנת לחברה; (2) אישור התקשרות בהסכם ניהול עם חברה בשליטת מר גבריאל נגר, מבעלי המניות בסי.איי תעשיות קרטון בע"מ, בעלת השליטה בחברה; (3) אישור והענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור לנושאי משרה.

אסיפה נדחית ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה שעה.

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ד', 12 באוגוסט, 2020 ("המועד הקובע").

המועד האחרון להמצאה כתבי הצבעה: (1) הצבעת בעל מניות לא רשום (קרי, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית; (2) הצבעת בעל מניות רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו או תעודת ההתאגדות שלו, לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, 30 באוגוסט, 2020.

מידע נוסף על האסיפה הכללית וכן נוסח כתב הצבעה פורסם בדיווחיה המיידיים של החברה ביום 4 באוגוסט, 2020 (מס' אסמכתא: 01-2020-083079 ו-01-2020-083145), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

 

בכבוד רב,

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

 

 

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ ("החברה") הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ד', 22.4.2020 בשעה 9:30 במשרדי קרגל בע"מ, אזור התעשייה הצפוני לוד, ת.ד. 65. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע שלאחריו, יום ד', 29.4.2020, בשעה 9:30, באותו מקום ("האסיפה הנדחית").

תיאור תמציתי של הנושא שעל סדר היום: אישור התקשרות בהסכם ניהול עם חברה בשליטת מנכ"ל החברה, מר גבי נגר.

זכאות להשתתף בהצבעה: בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות תשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום ד', 25.3.2020.

בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מיופה כוח, ובלבד שכתב הצבעה או ייפוי כוח מתאים יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות ומ-2 ימי עסקים, בהתאמה, לפני מועד האסיפה הכללית, במשרדי קרגל בע"מ (אצל עו"ד יעל לבין).

בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית שהינו מועד נעילת המערכת.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד ליום א', 12 באפריל 2020. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד ליום ו', 17 באפריל 2020.

פירוט הנושא שעל סדר היום, תיאור תמציתי של ההחלטה המוצעת ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, פורסמו על-ידי החברה ביום 18.3.2020, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il, בדוח מיידי על כינוס האסיפה (אסמכתא: 2020-01-026154).

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

 

 

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ ("החברה") הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ד', 1.1.2020 בשעה 9:30 במשרדי קרגל בע"מ, אזור התעשייה הצפוני לוד, ת.ד. 65. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע שלאחריו, יום ד', 8.1.2020, בשעה 9:30, באותו מקום ("האסיפה הנדחית").

תיאור תמציתי של הנושא שעל סדר היום: אישור מינויו של מר רביד קימיה כדירקטור חיצוני בחברה.

זכאות להשתתף בהצבעה: בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות תשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום ד', 4.12.2019.

בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מיופה כוח, ובלבד שכתב הצבעה או ייפוי כוח מתאים יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות ומ-2 ימי עסקים, בהתאמה, לפני מועד האסיפה הכללית, במשרדי קרגל בע"מ (אצל עו"ד יעל לבין).

בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית שהינו מועד נעילת המערכת.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד ליום שבת, 14 בדצמבר 2019. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד ליום חמישי, 19.12.2019.

פירוט הנושא שעל סדר היום, תיאור תמציתי של ההחלטה המוצעת ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, פורסמו על-ידי החברה ביום 30.7.2019, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il, בדוח מיידי על כינוס האסיפה (אסמכתא: 2019-01-102570).

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

 

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ ("החברה")
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה


ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ד', 4.9.2019, בשעה 9:30 במשרדי קרגל בע"מ, אזור התעשייה הצפוני לוד, ת.ד. 65. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע שלאחריו, יום ד', 11.9.2019, בשעה 9:30, באותו מקום ("האסיפה הנדחית").
תיאור תמציתי של הנושא שעל סדר היום: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה; (2) אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח; (3) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כעת בדירקטוריון החברה (למעט הדח"צים); (4) אישור מינויה של גב' רות דהן כדירקטורית חיצונית בחברה; (5) א אישור מינויו של מר רביד קימיה כדירקטור חיצוני בחברה; (6) אישור התקשרות בהסכם ניהול עם חברה בשליטת מנכ"ל החברה, מר גבי נגר. ההחלטות המנויות בסעיפים (4) ו-(5) הינן חלופיות וייבחר אך ורק דח"צ אחד מבין המועמדים. זכאות להשתתף בהצבעה: בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות תשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום ד', 7.8.2019. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מיופה כוח, ובלבד שכתב הצבעה או ייפוי כוח מתאים יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות ומ-2 ימי עסקים, בהתאמה, לפני מועד האסיפה הכללית, במשרדי קרגל בע"מ (אצל עו"ד יעל לבין). בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית שהינו מועד נעילת המערכת. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד ליום שבת, 17 באוגוסט 2019. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד ליום ד', 22 באוגוסט 2019. פירוט הנושא שעל סדר היום, תיאור תמציתי של ההחלטה המוצעת ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, פורסמו על-ידי החברה ביום 30.7.2019, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il, בדוח מיידי על כינוס האסיפה (אסמכתא: 2019-01-079174 ו-2019-01-079183).
קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ


 

 

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ב', 18.9.2017, בשעה 12:00 במשרדי קרגל בע"מ, אזור התעשייה הצפוני לוד, ת.ד. 65. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע שלאחריו, יום ב', 25.9.2017, בשעה 12:00, באותו מקום ("האסיפה הנדחית").

תיאור תמציתי של הנושא שעל סדר היום: (1) אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי יו"ר דירקטוריון עם חברת בשליטת מר אלי אשרף; (2) תיקון מדיניות התגמול של החברה; (3) אישור תיקון מסמכי ההתאגדות של החברה; (4) אישור והענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור לנושאי משרה.

זכאות להשתתף בהצבעה: בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות תשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום ב', 21.8.2017. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מיופה כוח, ובלבד שכתב הצבעה או ייפוי כוח מתאים יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות ומ-2 ימי עסקים, בהתאמה, לפני מועד האסיפה הכללית, במשרדי קרגל בע"מ (אצל עו"ד יעל לבין). בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית שהינו מועד נעילת המערכת. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד ה-31.8.2017. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד ה-5.9.2017.

פירוט הנושא שעל סדר היום, תיאור תמציתי של ההחלטה המוצעת ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, פורסמו על-ידי החברה ביום 13.8.2017, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il, בדוח מיידי על כינוס האסיפה (אסמכתא: 2017-01-069937 ו-2017-01-069943).

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

קבוצת פלסטו קרגל בע"מ ("החברה") כינוס אסיפה שנתית

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ד', 13.6.2018, בשעה 10:00 במשרדי קרגל בע"מ, אזור התעשייה הצפוני לוד, ת.ד. 65. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע שלאחריו, יום ד', 20.6.2018, בשעה 10:00, באותו מקום ("האסיפה הנדחית").תיאור תמציתי של הנושא שעל סדר היום: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה; (2) אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח; (3) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כעת בדירקטוריון החברה. זכאות להשתתף בהצבעה: בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות תשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום ד', 16.5.2018. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מיופה כוח, ובלבד שכתב הצבעה או ייפוי כוח מתאים יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות ומ-2 ימי עסקים, בהתאמה, לפני מועד האסיפה הכללית, במשרדי קרגל בע"מ (אצל עו"ד יעל לבין). בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית שהינו מועד נעילת המערכת. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד ה-26.5.2018. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד ה-31.5.2018. פירוט הנושא שעל סדר היום, תיאור תמציתי של ההחלטה המוצעת ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, פורסמו על-ידי החברה ביום 10.5.2018, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il, בדוח מיידי על כינוס האסיפה (אסמכתא: 2018-01-046909).

קבוצת פלסטו קרגל בע"מ

 

 

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ה', ה- 20 בספטמבר,2018 בשעה 09:00 במשרדי החברה, ברחוב ליסבון 12, שדרות ("האסיפה הכללית"), ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה: (1) מינוי ד"ר רוית אורן כדירקטורית חיצונית בחברה; (2) אישור שינוי מבנה הענקת האופציות ליו"ר הדירקטוריון, מר אלי אשרף; (3) אישור הענקת מענק חד פעמי בסך 160 אלפי ש"ח ליו"ר הדירקטוריון החברה, מר אלי אשרף; (4) אישור הארכת תקופת הסכם הניהול של יו"ר הדירקטוריון, מר אלי אשרף. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה.

 

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ד', 22 באוגוסט, 2018 ("המועד הקובע").

 

המועד האחרון להמצאה כתבי הצבעה: (1) הצבעת בעל מניות לא רשום (קרי, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית; (2) הצבעת בעל מניות רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו או תעודת ההתאגדות שלו, לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, עד יום ב', 10 בספטמבר, 2018.

 

מידע נוסף על האסיפה הכללית וכן נוסח כתב הצבעה פורסם בדיווח המיידי של החברה ביום 14 באוגוסט, 2018 (אסמכתא: 2018-01-076851), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

 

בכבוד רב,

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

 

 

אחריות סביבתית
מצויינות טכנולוגית
מעורבות קהילתית
צור קשר
אתר נגיש
עיצוב